Regulamin sklepu

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Relaksacyjne.pl, dostępny pod adresem internetowym www.relaksacyjne.pl, prowadzony jest przez CALMERRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą: Nowopogońska 98, 41-250 Czeladź wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000869595, o kapitale zakładowym 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) NIP 6252475651, REGON 387519357. 
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest CALMERRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP 6252475651, REGON 387519357, kontakt@relaksacyjne.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeks cywilny oraz Ustawa o prawach konsumenta.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 6. Wszystkie Towary oferowane w sklepie Relaksacyjne.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 2

Definicje

 1. Sprzedawca - CALMERRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą: Nowopogońska 98, 41-250 Czeladź wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000869595, o kapitale zakładowym 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) NIP 6252475651, REGON 387519357.
 2. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie podsiadającą dla niej charakteru zawodowego, który wynika w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.relaksacyjne.pl.
 7. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 10. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 11. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 12. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 14. Produkt/Produkty - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 16. Dostawca – profesjonalny operator pocztowy dostarczający na zlecenie Sprzedawcy zakupione w Sklepie Produkty.
 17. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
 18. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
 19. Karta podarunkowa - dokument występujący pod postacią pliku elektronicznego do pobrania. Karta zostaje wydana po wniesieniu określonej opłaty pieniężnej, która widnieje na niej lub zostaje zapisana po zapłacie, następnie można przekazać ją osobie trzeciej, która może nabyć wybrany przez siebie produkt wymieniając go za kartę podarunkową.

 § 3

Kontakt ze Sklepem

CALMERRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 1. Siedziba Sprzedawcy: Nowopogońska 98, 41-250 Czeladź (BIURO RETROCEGLA.PL - III piętro).
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@relaksacyjne.pl
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:
  07 1140 2004 0000 3702 8066 3768

  IBAN: PL07 1140 2004 0000 3702 8066 3768
  Kod BIC/SWIFT mBanku: BREXPLPWMBK 
 4. Nazwa i adres banku odbiorcy przelewu:
  mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) LODZ,
  Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie. 

§ 4

Wymagania techniczne

 1. Do prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  A. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet,
  B. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa),
  C. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
  D. Włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java.
 2. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 3. Oprogramowanie oraz urządzenia, o których mowa w ustępie 1 i 2 stanowi przedmiot oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy licencjodawcą a Klientem.

 § 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przez złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt/y, opakowanie oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 6. Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. - w przypadku Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę Sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla takiego Przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takiego Przedsiębiorcę działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG (w tym w szczególności z numerów PKD) - postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Kupującego będącego Konsumentem stosuje się również do takiego Przedsiębiorcy, z wyłączeniem przepisu art. 558 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego. Wobec Przedsiębiorcy, o którym mowa w niniejszym punkcie, począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. nie stosuje się również przepisów art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
  A. Imię i nazwisko lub nazwa firmy
  B. Adres e-mail
  C. Nazwa konta oraz hasło
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 § 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie).
 2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - należy przejść do realizacji zamówienia, wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), ewentualne wskazać uwagi do zamówienia.
 5. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 6. Kliknąć przycisk “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 7. Zamówienie zostanie przygotowane po dokonaniu płatności.

 § 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  A. Paczkomat,
  B. Przesyłka kurierska.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  A. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
  B. Płatności elektroniczne,
  C. Płatność kartą płatniczą.
 3. Sklep nie prowadzi sprzedaży i wysyłek za pobraniem.
 4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

 6. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, Mas-terCard Electronic, Maestro.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 5. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówienia w sytuacji, gdy dane podane przez Klienta są nieprawdziwe.
 6. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 6 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 8. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  A. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 9. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
 10. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 11. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty i czas dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 12. Produkt objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży. Dokument potwierdzający sprzedaż może być wysłany do Klienta na wskazany w zamówieniu adres mailowy.
 13. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie w celu podjęcia decyzji co do dalszej realizacji Zamówienia.
 14. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych (plus czas dotarcia przesyłki do Klienta), o ile Sprzedawca wcześniej nie poinformuje Kupującego o możliwości wydłużenia tego terminu.

 § 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi/ Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument oraz Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta/ Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały  określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu zwrotu towaru, którego wzór jest do pobrania na naszej stronie www.relaksacyjne.pl w zakładce “Reklamacje i zwroty”.
 6. Aby zwrócić towary kupione w sklepie internetowym Relaksacyjne.pl, prosimy uzupełnić formularz zwrotu towaru, którego wzór jest do pobrania na naszej stronie www.relaksacyjne.pl w zakładce “Reklamacje i zwroty”. Wypełniony formularz należy odesłać razem z artykułami, które mają zostać zwrócone. Będziemy wdzięczni za podanie również powodu dokonywania zwrotu (niewłaściwy rozmiar, produkt nie spełnia oczekiwań, itd.). Pomoże to nam w przyszłości ulepszyć naszą ofertę. Prosimy starannie zapakować produkty, aby uniknąć ich uszkodzenia w transporcie. Najlepiej, jeśli można użyć ponownie oryginalnego opakowania oraz dobrze zabezpieczyć przed zniszczeniem w trakcie transportu.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi/ Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta na podany przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
  A. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  B. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi/
  Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/ Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  C. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta/
  Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument/ Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  D. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  E. Konsument/
  Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument/ Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  F. Konsument/
  Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  G. Konsument/
  Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument/ Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta, chyba, że Konsument/ Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 11. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi/ Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w odniesieniu do Umowy:
  A. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta/
  Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  B. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  C. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  D. O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  E. W którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  F. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  G. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  H. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/
  Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 12. Produkty powinny być zwrócone w oryginalnych opakowaniach i nie mogą nosić oznak użytkowania.
 13. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Towar zakupiony i zwrócony przez klienta nie może być uszkodzony mechanicznie, zabrudzony oraz nosić oznak użytkowania. Jeśli wyżej wymienione sytuacje nastąpią Sprzedawca ma prawo odmowy Klientowi zwrotu kwoty za zakupiony towar.

 § 11

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient - Konsument/ Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie  adresy Sprzedawcy § 3, pkt. 1 i 2 przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę  na jednej z podstron Sklepu. 
  Prosimy uzupełnić formularz reklamacyjny, którego wzór jest do pobrania na naszej stronie www.relaksacyjne.pl w zakładce “Reklamacje i zwroty”. 
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dowód potwierdzający dokonanie zakupu Produktu, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 7. Koszty przesyłki Produktu ponosi Sprzedawca, jednak nie większe niż koszt normalnej przesyłki poleconej.
 8. Klient akceptuje i rozumie, że używanie ostrych narzędzi przy otwieraniu paczki może spowodować uszkodzenie produktu. Uszkodzenie produktu przez klienta, w postaci przecięcia produktu nie będzie podstawą do reklamacji oraz spowoduje utratę gwarancji.
 9. Produkt nieodpowiednio podgrzewany przez klienta, uszkodzony czy spalony nie będzie podlegał reklamacji ani zwrotowi. Produkty należy podgrzewać z zachowaniem ostrożności, zgodnie z instrukcją dołączoną do  produktu/ dostępną na stronie Sprzedawcy.
 10. Produkt nieodpowiednio ochładzany, zwłaszcza bez zabezpieczenia szczelnym pudełkiem lub szczelną torebką foliową, przez klienta nie będzie podlegał reklamacji. Produkty należy ochładzać zgodnie z zachowaniem ostrożności, zgodnie z instrukcją dołączoną do  produktu/ dostępną na stronie Sprzedawcy.
 11. Produkt nieodpowiednio konserwowany i czyszczony nie będzie podlegał reklamacji ani zwrotowi. Produkty należy konserwować i czyścić z zachowaniem ostrożności, zgodnie z instrukcją prania dołączoną do  produktu/ dostępną na stronie Sprzedawcy.
 12. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 12

Karty podarunkowe

 1. Zasady ogólne - zasady oraz warunki dotyczą kart podarunkowych, zakupionych w sklepie www.relaksacyjne.pl. Zastrzegamy sobie prawo do wszelkich modyfikacji lub unieważnienia niniejszych zasad oraz warunków bez uprzedzenia. Aktualną wersję Zasad oraz warunków można znaleźć na naszej stronie.
 2. Zakupione karty podarunkowe mogą zostać wykorzystane wyłącznie w sklepie  www.relaksacyjne.pl. Kartą można opłacić zamówienie w całości lub częściowo. Gdy wartość karty podarunkowej jest mniejsza niż wartość zakupu, należy wybrać dodatkową metodę płatności, w celu finalizacji transakcji. Karta podarunkowa może zostać użyta tylko raz. Jeśli wartość zamówienia jest mniejsza niż wartość zakupu, niewykorzystane środki nie zostaną zwrócone.
 3. Karta podarunkowa jest ważna przez 1 rok od dnia zakupu.
 4. Saldo karty podarunkowej może zostać wykorzystane wyłącznie na produkty dostępne w sklepie i nie obejmuje kosztów wysyłki.
 5. Karta podarunkowa zostanie wysłana w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany w zamówieniu.
 6. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego adresu e-mail, na który zostanie wysłana karta podarunkowa. Jeśli nie uda się potwierdzić Twojego adresu e-mail, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania wysyłki karty podarunkowej tym kanałem.
 7. Karta podarunkowa nie może zostać wymieniona na gotówkę.
 8. Konsument/ Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może w terminie 30 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży niewykorzystanej karty podarunkowej bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie należy wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały  określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu zwrotu towaru, którego wzór jest do pobrania na naszej stronie www.relaksacyjne.pl w zakładce “Reklamacje i zwroty”.
 9. Relaksacyjne.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kartę podarunkową w wypadku jej zgubienia, kradzieży, lub zniszczenia. 

§ 13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta/ Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument/ Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  A. Konsument/
  Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  B. Konsument/
  Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem/ Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta a Sprzedawcą.
  C. Konsument/
  Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 14

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  A. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  B. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowy.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 15

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.